Are you over 18?

NoYes

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Кампания „Lamborghini & Идънред България“ за период от 01.08.23 – 22.12.23

1. Организатор: Организатор на кампанията „Lamborghini & ИдънредБългария“ за периода 01.08.23 – 20.12.23 г. („Кампанията“) е „ЕмЕйчЕм груп“ ООД, ЕИК: 204235503, със седалище и адрес на управление: 1421 София, бул. Арсеналски 9 („ЕмЕйчЕм груп” или „Организаторът”).

2. Период и канали за участие:

2.1. Периодът за участие в Кампанията е: 01.08.2023 г. – 20.12.2023 г.

2.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез специално създадената за кампанията страница на уеб сайта на Организатора („Портала“), който е достъпен през страницата на ЕмЕйчЕм груп ООД (vipshopitaly.com) с използването на специален QR code.

2.3. Кампанията се провежда като част от съвместната програма на ЕмЕйчЕм груп и Идънред България и се провежда в две направления:

2.3.1. Отстъпка с промоционалният кодна продукти с марка Tonino Lamborghini  и Lamborghini

2.3.2. Томбола с награди, в която имат право да участват физически лица, които са изпълнили всички условия описани тук

3. Награди от томболата:

3.1. Lamborghini sparkling wine gold MAGNUM 1.5 L 

3.2.Lamborghini sparkling wine MINI 0.200 L

3.3.Lamborghini sparkling wine MINI 0.200 L

3.4.Lamborghini sparkling wine MINI 0.200 L

3.5.Lamborghini sparkling wine MINI 0.200 L

3.6.Tonino Lamborghini coffee (мляно или на зърна) 0.200 kg

3.7.Tonino Lamborghini coffee (мляно или на зърна) 0.200 kg

3.8.Tonino Lamborghini coffee (мляно или на зърна) 0.200 kg

3.9.Tonino Lamborghini coffee (мляно или на зърна) 0.200 kg

3.10.Tonino Lamborghini coffee (мляно или на зърна) 0.200 kg

4. Участници и условия за участие:

4.1. В Кампанията имат право да участват добросъвестни дееспособни физически лица.

4.1.1. Направили покупка Lamborghini от vipshopitaly.com

4.1.2. Харесали и последвали нашата страница vipshopitaly във Facebook или Instragram

4.1.3. Предприемат необходимите действия да заявят участие в тегленето на някоя от наградите, като направят стъпките по т. 4.1.1. и 4.1.2.

4.1.4. Приемат тези Условия и Политиката за поверителност.

4.2. За Участник, съответно печеливш Участник на награда от томболата се счита ползвателят, чиито данни са попълнени коректно и той е изпълнил всички условия.

4.3. В Кампанията нямат право да участват:

4.3.1. Служители на Организатора, служители на други компании, на които са възложени дейности или са изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството им на предприятия - ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства, както и служители на партньори на Организатора, които съдействат за предоставяне на Предметни награди.

4.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че:

4.4.1. е предоставил неверни, неточни или непълни данни;

4.4.2. е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи Награда по измамен или друг незаконен начин;

4.4.3. не отговаря на или нарушава изискванията на тези Условия.

4.5.Всяка една покупка, отговаряща на условията, участва в Кампанията.

4.6. Покупките направени чрез промоционалния кодможе да бъдат върнати в срок от 14 дни, но не по-късно от 19.12.2023 г. След тази дата не е възможно връщане на посочените продукти, които са участвали в томболата.

5. Получаване на Награда:

5.1. В срок до 5 (пет) работни дни след датата на определяне на Участник, който печели награда от нашата томбола, същият ще бъде информиран от Организатора за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез обаждане на телефонния номер, посочен в профила му при поръчки на vipshopitaly.com. Ако Участникът не бъде открит и не върне обаждане до 2 (два) работни дни от датата на първото позвъняване на телефонния номер от регистрационната форма за участие, същият губи право да получи съответната награда.

5.2. По време на телефонния разговор, проведен по реда на предходната точка печелившият Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, които са необходими за получаването на Наградата: три имена, телефон, адрес за доставка на награда, навършени 18 години, други данни, необходими за предоставяне на предметната награда.

5.3. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на обажданията, за да предостави необходимите данни до 2 (два) работни дни или откаже да получи Наградата, се счита за отказ и същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

5.4. Награда се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който е предоставил на Организатора по реда на т. 5.1-5.3., чрез избран от Организатора доставчик на куриерски услуги (Speedy) и се доставя само и единствено на територията на Р България. Преди получаване на Наградата печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на лична карта. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница за куриерската услуга или протокол за получаване в случай, че печелившият получи наградата си в офис на ЕмЕйчЕм груп ООД.

5.5. Наградата може да бъде получена след датата на уведомяване и уточняване на печелившия Участник по описания по-горе ред, в рамките на сроковете за доставка на куриерската фирма.

5.6. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

5.7. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

6. Права и отговорности:

6.1. Организаторът не отговаря:

а) в случай че Награда не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник да се идентифицира, и/или да получи Наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник;

б) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

в) при непредоставяне на Награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.

6.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай че Участникът е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация.

6.3. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име с коректни данни. Данните се удостоверяват с представяне на лична карта при получаване на Награда.

6.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

6.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

6.6. За манипулация по предходната точка ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

6.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на Наградата от Кампанията.

7. Деклариране на наградите:

7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Награда, която се предоставя в настоящата Кампания, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

7.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни, включително три имена и ЕГН, за оформяне и подписване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

8. Допълнителни разпоредби:

8.1. Участникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на лицето, което има право да получи Награда, и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на Наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници с цел установяване на връзка с печеливш Участник и предоставянето на Награда. Личните данни няма да бъдат използвани за други цели.

8.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за поверителност. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика.

8.3. Организаторът може да популяризира Кампанията и да публикува снимков материал или информация за Кампанията и връчването на Предметните награди в социалните мрежи (Facebook, Instagram и т.н.), включително да публикува и три имена на печеливш участник на Страницата на vipshopitaly.comи Идънред България, също и на официалните си страници във Facebook и Instagram. Печелившите Участници приемат да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

8.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им страницата на vipshopitaly.com.

8.5. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи гаранционна отговорност за предоставяната награда.

8.6. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията.

8.7. Допълнителна информация може да бъде получена, както на сайта www.vipshopitaly.com, така и на телефонен номер 028650229. Настоящите Условия влизат в сила от 01.08.2023

Победителите са:

1: Емил Петров - Lamborghini sparkling magnum 1.5l
2: Лора Димитрова - Lamborghini sparkling 0.200l
3: Станимир Узунов - Lamborghini sparkling 0.200l
4: Иван Бенински - Lamborghini sparkling 0.200l
5: Георги Димитров - Lamborghini sparkling 0.200l
6: Иван Андонов - Tonino Lamborghini coffee 200g
7: Кристина Илиева - Tonino Lamborghini coffee 200g
8: Дорина Станчева - Tonino Lamborghini coffee 200g
9: Димитър Попов - Tonino Lamborghini coffee 200g
10: Веселина Ташкова - Tonino Lamborghini coffee 200g